Statut


MIĘDZYSZKOLNEGO OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ”SŁONECZNY STOK”

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

                                                                                                                             § 1

Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” zwany dalej „KLUBEM” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

                                                                                                                             § 2

1. KLUB działa na terenie województwa podlaskiego.

2. Siedzibą KLUBU jest SM „Słoneczny Stok” w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 7.

                                                                                                                              § 3

KLUB jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

                                                                                                                              § 4

1.KLUB działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

2. KLUB może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

                                                                                                                              § 5

KLUB używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

                                                                                                                              § 6

Celem KLUBU jest podejmowanie działań w przedmiocie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, ochrony i promocji zdrowia, a także organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
w szczególności poprzez:

1)      planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków KLUBU,

2)      angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
 i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3)      uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządy terytorialnego i poza min,

4)      organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)      organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6)      organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych KLUBU,

8)      organizacja zajęć sportowych rodzicom, nauczycielom i sympatykom sportu.

                                                                                                                              § 7

 1. KLUB realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 2. Działalność KLUBU w zakresie jego celów określonych w § 6 realizowana jest w sposób nieodpłatny z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3

 3. Działalność w zakresie celów opisanych w § 6 pkt 2,4,5,6,8 może być realizowana odpłatnie.

                                                                                                                              § 8

KLUB opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                                                              § 9

Członkowie KLUBU dzielą się na:

1)      zwyczajnych,

2)      wspierających.

                                                                                                                              § 10

 1. Członkami zwyczajnymi KLUBU mogą być uczniowie szkół, rodzice, nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd KLUBU.

 2. Małoletni mogą być członkami KLUBU za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

                                                                                                                              § 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach KLUBU z biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniami określonymi w art. 3, ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2)      zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz KLUBU,

3)      uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez KLUB,

4)      korzystania z wszelkich urządzeń KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd KLUBU, z zastrzeżeniem przepisu § 27a,

5)      korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd KLUBU.

                                                                                                                              § 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele KLUBU, zostaną przyjęci przez Zarząd KLUBU i zdeklarują pomoc materialno-finansową
dla KLUBU.

                                                                                                                              § 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)      uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu KLUBU,

2)      zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz KLUBU,

3)      korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd KLUBU.

                                                                                                                              § 14

Do obowiązków członków KLUBU należy:

1)      branie czynnego udziału w działalności KLUBU,

2)      przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz KLUBU,

3)      godne reprezentowanie barw KLUBU,

4)      płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie KLUBU.

                                                                                                                              § 15

Członkostwo w KLUBIE ustaje poprzez:

1)      dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Walnego Zebrania KLUBU,

2)      skreślenie z listy członków uchwałą Walnego Zebrania KLUBU w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej KLUBU przez okres 1-go roku,

c) działanie na szkodę KLUBU,

3)      rozwiązanie się KLUBU,

4)      śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu

                                                                                                                              § 16

 1. Władzami KLUBU są:

1) Walne Zebranie KLUBU,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania KLUBU.

 2. Uchwały wszystkich Władz KLUBU zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

                                                                                                                              § 17

 1. Walne Zebranie KLUBU jest najwyższą władzą KLUBU i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KLUBU zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Zebranie KLUBU zwoływane jest przez Zarząd KLUBU:

1) z własne inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek ⅓  ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie KLUBU odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

                                                                                                                              § 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania KLUBU należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności KLUBU,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej KLUBU,

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu KLUBU,

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu KLUBU,

6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania KLUBU,

8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

 1. Walne Zebranie KLUBU jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ plus 1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 2. W  Walnym Zebraniu KLUBU mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

                                                                                                                              § 19

 1. Zarząd KLUBU liczy od 7 do 15 członków wybieranych przez Walne Zebranie KLUBU, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

 2. Zebrania Zarządu KLUBU odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. Do ważności uchwał Zarządu KLUBU konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi wspólnie z Sekretarzem.

                                                                                                                              § 20

Do zadań Zarządu KLUBU należy kierowanie bieżącą działalnością KLUBU w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami KLUBU, a w szczególności:

1) reprezentowanie KLUBU na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania KLUBU,

3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i zawieszanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami KLUBU zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) składanie sprawozdań z działalności KLUBU.

                                                                                                                              § 21

 1. Członek Zarządu KLUBU, może być zawieszony w czynnoś ciach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków KLUBU.

 2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie KLUBU. Uchwałę o zawieszaniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej 4 uprawnionych do głosowania.

 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania KLUBU w ciągu 30-tu dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

 4. Uchwałę o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka podejmuje najbliższe Walne Zebranie KLUBU

                                                                                                                              § 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności KLUBU.

 2. Komisją Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne Zebranie KLUBU.

2a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być jednocześnie członkami Zarządu KLUBU ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001r. z póź. zm.),

 1. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie KLUBU.

 3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej KLUBU,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu KLUBU oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu KLUBU,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania KLUBU, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami KLUBU działań Zarządu.

                                                                                                                              § 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków KLUBU.

 2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie KLUBU. Uchwałę o zawieszeniu członka Komisji Rewizyjnej w czynnościach podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2-ch głosów.

 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania KLUBU w ciągu 30-tu dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

 4. Uchwałę o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka podejmuje najbliższe Walne Zebranie KLUBU.

                                                                                                                              §24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – najbliższe Walne Zebranie KLUBU dokona wyboru nowych członków do tych organów.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

                                                                                                                              §25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań KLUBU przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie KLUBU.

                                                                                                                              §26

 1. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz KLUBU – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie                 KLUBU – prawo wymierzania następujących kar:

1)        upomnienia,

2)        nagany,

3)        zawieszenia w prawach członka na okres do najbliższego Walnego Zebrania KLUBU.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi KLUBU przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania KLUBU w terminie 30-tu dni.

 2. Uchwała Walnego Zebrania KLUBU o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze KLUBU

                                                                                                                              §27

 1. Na majątek KLUBU składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Na fundusze KLUBU składają się:

       1) składki członkowskie,

       2) darowizny i zapisy,

       3) dotacje na zadania państwowe w zakresie kultury fizycznej zlecone KLUBOWI,

       4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

       5) dochody z działalności gospodarczej,

       6) dochody z majątku,

       7) inne wpływy.

 1. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizacją celów statutowych.

 

                                                                                                                              §27a

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem KLUBU w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,

 2. Przekazywania majątku KLUBU na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystywania majątku KLUBU na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów KLUBU,

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie KLUBU, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

                                                                                                                              §28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie KLUBU

                                                                                                                              §29

Zmiany statutu KLUBU wymagają uchwały Walnego Zebrania KLUBU podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

                                                                                                                              §30

 1. Rozwiązanie się KLUBU może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania KLUBU podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się KLUBU określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Uwaga: Zmiany w statucie zostały uchwalone w dn. 07.12.2005r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym MOKS „Słoneczny Stok”.